Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

22 marca 2022

Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України

у Ґмінному центрі соціального забезпечення в Красноставі.

Od 16 marca, rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy,

którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Gminie  Izbica przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Ponieważ przewidujemy, że w pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego PL , na który wypłacane będzie świadczenie

Przyjmowanie wniosków od poniedziałku  do piątku, od godz. 8.00 do 15.00.

Сьогодні, 16 березня, розпочнеться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплати житла. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і дані яких внесені до реєстру PESEL.

В ґміні Izbica заявки прийматимуть лише у Ґмінному центрі соціального забезпечення в Izbicy.

Заява про виплату допомоги подається особою, яка має до цього право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Інформація яку необхідно надати при прийомі заявок на виплату допомоги:

 1. Ім’я (імена) та прізвище
 2. Дата народження
 3. Громадянство
 4. Стать
 5. Тип документа, який був використаний для перетину кордону
 6. Серія та номер документа, який був використаний для перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща
 7. Адреса проживання
 8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
 9. Номер PESEL.
 10. Номер банківського PL рахунку, на який буде виплачуватися допомога

Прийом заяв відбуватиметься з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 15.00

 

Kontakt

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica
Telefon: 84 618 30 52
E-mail: email: [email protected]
NIP: 9221766053
REGON: 950003916

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00