Fundusz alimentacyjny 2021/2022 – jak złożyć wniosek i uzyskać świadczenie

 

Podstawa prawna;

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r., (tj. Dz. U. z 2021r., poz.877 )

Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 202/2021. W tym roku warto pamiętać o kilku ważnych zmianach m.in. wyższym kryterium dochodowym uprawniającym do otrzymania wsparcia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – od kiedy wniosek?

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki złożymy za pośrednictwem portalu Empatia. Od 1 sierpnia 2020 r. będzie to można zrobić w formie papierowej: listownie lub osobiście w urzędzie .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy ul. Gminna 4 ,22-375 Izbica.

Świadczenia będą przyznawane na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Dokumenty składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy ul. Gminna 4 ,22-375 Izbica.

Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego :

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo

  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub

  • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentówNie mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Są one wypłacane w okresach miesięcznych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą „złotówka za złotówkę”

W tym roku po raz pierwszy w przypadku świadczeń z funduszu będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.