Mieszkania chronione wspierane na terenie gminy Izbica adres: Stryjów 110, 22-375 Izbica Informacje ogólne

1) Do pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych uprawnione są osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług świadczonych w przez jednostki całodobowej opiekiW mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. O pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym mogą ubiegać się wyłącznie osoby otrzymujące świadczenia z KRUS lub ZUS, które ponoszą odpłatność w wysokości 70% posiadanego dochodu (emerytury lub renty). Pobierana odpłatność przeznaczana jest na ich wyżywienie oraz opłaty za wszystkie media związane z funkcjonowaniem placówki, oprócz zakupu leków i rzeczy osobistych.

2) Kryteria i warunki udzielania pomocy:

  • Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu chronionym.

  • Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego, w miejscu zamieszkania klienta.

  • Zapoznanie się z regulaminem mieszkań chronionych.

  • Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania chronionego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.

  • Wydanie decyzji administracyjnej (Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.
    W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony
    ).

3) Mieszkania chronione wspierane są dla osób terenu gminy Izbica. Za osoby nie będące mieszkańcami naszej gminy, inne gminy ponoszą odpłatność w wysokości 400 zł miesięcznie za każdą osobę na podstawie zawartej umowy zgodnie z Uchwałą Nr XXV.151.2016 Rady Gminy Izbica do 31.12.2020 i od dnia 01.01.2021 odpłatność w wysokości 800,00 zł. miesięcznie (Uchwała nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 września 2020 r.

4) Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy

ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

TELEFON: 84 61 83 052