– Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w kwocie 1000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, bez względu na dochód rodziny.
– Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
– Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli kobieta przebywała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży, co potwierdzane jest stosownym zaświadczeniem lekarskim – nie dotyczy to opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych dziecka.
– Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

– Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
– Wniosek składa się w Urzędzie Gminy/Miasta lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– kopie dowodów osobistych obojga rodziców dziecka,
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną nad kobietą w okresie trwania ciąży,
– w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.