Zasiłek pielęgnacyjny:

– zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku,
osobie niepełnosprawnej powyżej 16-tego roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przez ukończeniem 21 roku życia,
osobie powyżej 16-tego roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym,
osobie która ukończyła 75 lat,
– zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł miesięcznie przez okres ważności orzeczenia, bez względu na dochód rodziny,
– zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
– zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy osoba ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego,
– zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

– Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby pełnoletniej posiadającej orzeczenie.
– Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
– Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu orzekającego o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
– W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
– akty urodzenia dzieci,
– kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
– w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
– oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek pielęgnacyjny.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek pielęgnacyjny ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Świadczenie pielęgnacyjne:
– Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba podejmująca się opieki nad osoba niepełnosprawną powinna być zobowiązana do alimentacji zgodnie z Kodeksem rodzinno-opiekuńczym lub być jej opiekunem faktycznym lub być osobą inną niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, jednocześnie ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.
– Świadczenie przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie.
– Prawo do świadczenia ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
– osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
– osoba wymagająca opieki:
– pozostaje w związku małżeńskim,
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
– osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
– osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
– na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?
– Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na wniosek osoby podejmującej się opieki nad osobą niepełnosprawną.
– Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy
– Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na okres trwania orzeczenia niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca w którym kończy się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
– W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy – licząc od dnia wydania orzeczenia – to prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

Do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
– akty urodzenia dzieci,
– kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– wyrok orzekający rozwód,
– w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
– dokumenty potwierdzające brak zatrudnienia,
– dokumenty potwierdzające okresy lat pracy składkowych i nieskładkowych wnioskodawcy,
– oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewane świadczenie pielęgnacyjne.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenie pielęgnacyjne ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.