Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:

  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom:

  1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  2. w trakcie nauki przez dziecko w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia,
  3. do 24 roku życia dziecka , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania świadczenia nie może przekroczyć kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego oraz poszczególnych dodatków wynosi:

Zasiłek rodzinny:
– dla dziecka do 5-tego roku życia – 95,00 zł,
– dla dziecka między 5-tym a 18-tym rokiem życia – 124,00 zł,
– dla dziecka powyżej 18-tego roku życia – 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia dziecka – 1000,00 zł (jednorazowo),
– opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
– samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł lub 386,00 zł
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł,
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
do 5-tego roku życia 90,00 zł,
powyżej 5-tego roku życia 110,00 zł,
– rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły – 113,00 zł,
w związku z dojazdem z miejscowości zamieszkania do miejscowości w której jest siedziba szkoły – 69,00 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka:
– przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł,
– przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie 1 roku,
– przysługuje na każde urodzone lub przysposobione dziecko,
– przysługuje w przypadku gdy kobieta przebywała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży – co jest potwierdzane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:
– przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie, w przypadku przysługiwania dodatku za niepełne miesiące wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień,
– przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka przez okres:
24 miesięcy kalendarzowych,
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje opiekunów dziecka przysługuje tylko jeden dodatek,
– nie przysługuje gdy: osoba starająca się o jego przyznanie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego nie pozostawała w stosunku pracy dłużej niż 6 miesięcy, osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
– przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci,
– przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w sytuacji gdy nie zostały zasądzone alimenty
– z powodów takich jak:
drugi z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, – przysługuje osobie uczącej się gdy oboje rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
– przysługuje w kwocie 80,00 zł miesięcznie,
– przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
– przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5-tego roku życia oraz 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia,
– przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka niepełnosprawnego;
– przysługuje na dziecko które:
do 16-tego roku życia legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
powyżej 16 – tego roku życia ale do ukończenia 24 roku życia legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
– przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł w związku z rozpoczęcie nauki w szkole lub rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki),
– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego,

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:
– wyróżnia się dwie odmiany tego dodatku do zasiłku rodzinnego:

  1. wynosi 69,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
  2. wynosi 113,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i w związku z tym zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
– dodatek jest przyznawany na okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacji letnich).

Jak uzyskać zasiłek rodzinny i dodatki:

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, wnioski można składać od dnia 1 września.
Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.
Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
– akty urodzenia dzieci,
– kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
– zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie potwierdzające uzyskany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich członków rodziny,
– zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub oświadczenie potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego – dotyczy wszystkich członków rodziny,
– zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich – dotyczy wszystkich członków rodziny,
– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,
– orzeczenie o niepełnosprawności,
– wyrok orzekający rozwód,
– wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne,
– zaświadczenie organu egzekucyjnego lub oświadczenie o wysokości otrzymanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy świadczeń alimentacyjnych lub potwierdzenia wpłat,
– w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
– oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich członków rodziny,
– oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

– dotyczy wszystkich członków rodziny,
– oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
– zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie osoby ubiegającej się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia,
– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych wraz z dołączoną kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.
W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.